ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಭೇಟಿ, ಆರ್ .ಡಿ .ಪಿ .ಆರ್ ಇಂದ ಕ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ 17-11-2017 ರಂದು