ಕುಲಪತಿಗಳು
ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಬಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ

 

ಕುಲಪತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

:vc.ksrdpru@gmail.com , btgowda@yahoo.co.in