ಕುಲಪತಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಡಾ .ಬಿ. ತಿಮ್ಮೆ ಗೌಡ

 

(ಕುಲಪತಿಗಳು )
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

:vc.ksrdpru@gmail.com , btgowda@yahoo.co.in