ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರ್ .ಡಿ .ಪಿ .ಆರ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೈರೆ ಗೌಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 19-06-2018 ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.