ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಶಾಂತ ಜೆ.ಸಿ

 

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ, I / c
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ
:9480865009
:fo.ksrdpru@gmail.com, pragna.paramitha@gmail.com