2017-18 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೋರ್ಸುಗಳು:


1) ಎಂ.ಎ – ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

 

2) ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ. – ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ

 

3) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. – ಜಿಯೋಇನ್ಫರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್

 

4) ಎಂ.ಬಿ.ಎ. – ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ.

 

5) ಎಂ.ಕಾಂ. – ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತೆ/ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.


2017-18 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೋರ್ಸುಗಳು:


1) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

2) ಎಂ.ಪಿ.ಹೆಚ್.( ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ).

 

3) ಎಂ.ಎ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ).

 

4) ಎಂ.ಎ(ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ / ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ)

 

5) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಜಿಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ (ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್)

 

6) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ (ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ)

 

7) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ (ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ)

 

8) ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ) / ಎಂ.ಎ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ) .

 

9) ಎಂ.ಬಿ.ಎ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರ್ವಹಣೆ / ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ).

 

10) ಎಂ.ಎಸ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ / ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ).

 

11) ಎಂ.ಕಾಂ (ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ / ಸಹಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ).